Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd ‘de Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en facturen die THE DOT FATHER BV – met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar, België, en met ondernemingsnummer BE0765695828 (hierna ‘de Dienstverlener’) aan de dienstverkrijger (hierna ‘de Klant’) verstuurd. De Klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

In het geval de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst of Aanbod afwijken van enige bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de specifieke voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst voorrang hebben.

 

Artikel 1 – Definities 

 

  1. Aanbod: alle aanbiedingen, offertes en enige andere prijsopgaves met betrekking tot de Diensten, uitgaande van de Dienstverlener. Een Aanbod kan zowel via de website (www.thedotfather.be), via e-mail of via sociale media aan de Klant worden meegedeeld.               
  2. Diensten: alle diensten die de Dienstverlener in samenspraak met en voor de Klant presteert (zoals omschreven in artikel 2), alsook alle bijkomende diensten die met voorgaande verband houden.
  3. Klant: De verkrijger van de Diensten, zijnde de onderneming die een Aanbod aanvaardt en bijgevolg gebonden is door de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
  1. Overeenkomst: elk Aanbod dat door de Klant wordt aanvaard en waarbij de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en enige andere aanvullende voorwaarden die in het Aanbod worden opgenomen.

 

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding 

 

2.1. De Dienstverlener biedt, onder andere, de volgende Diensten aan: (i) automatisatie van digitale processen; (ii) opzet en optimalisatie van digitale systemen; (iii) webdevelopment; (iv) online cursussen. De Diensten worden zorgvuldig beschreven in elk Aanbod en aangepast aan de noden van de Klant.

2.2. Het Aanbod wordt aan de Klant ter ondertekening aangeboden, via het online programma ‘Moneybird’. Het Aanbod is een voorstel uitgaande van de Dienstverlener waarin ook enkele optionele fases worden uiteengezet. De Klant is vrij om de optionele fases aan-of af te vinken, opdat het Aanbod en de Diensten worden aangepast aan de noden van de Klant. Bij ondertekening van het Aanbod, wordt de gehele prijsofferte als aanvaard geacht en gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op elk Aanbod.

2.3. Elk Aanbod blijft gedurende twintig (20) kalenderdagen geldig. In het geval dat de Klant het Aanbod niet aanvaardt binnen deze periode, vervalt het Aanbod automatisch. De Dienstverlener is in elk geval gerechtigd om bij een nieuw/volgend Aanbod aan dezelfde Klant en voor dezelfde Diensten, andere voorwaarden voor te leggen ter aanvaarding.

2.4. Het Aanbod wordt als aanvaard beschouwd indien de Klant uitvoering geeft aan de medewerking (en dus uitwerking) van de Diensten beschreven in het Aanbod, door onder andere (maar niet beperkt tot) het betalen van een (voorschot)factuur.

2.5. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. De Klant zal in dergelijk geval een aangepast Aanbod krijgen, dat de Klant vrijblijvend kan aanvaarden.

 

Artikel 3 – Levering van de Diensten

 

3.1. Bij aanvaarding van het Aanbod voor het presteren van de Diensten, gaat de Klant ermee akkoord dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt uitgesteld, tenzij met schriftelijk akkoord van de Dienstverlener.

3.2. De Dienstverlener bepaalt per fase de termijn waarbinnen de Diensten aanvangen en/of gepresteerd worden. De Dienstverlener engageert zich om de opgegeven termijnen voor de aanvang of het presteren van de Diensten te respecteren.

3.3. Elke termijn die wordt meegedeeld door de Dienstverlener (al dan niet in het Aanbod) is hoe dan ook indicatief. In het geval dat de Dienstverlener tot de vaststelling komt dat de Diensten onmogelijk binnen de opgegeven termijn zullen worden aangevat/gepresteerd, zal hij de Klant zo spoedig mogelijk van de vertraging op de hoogte stellen. In dergelijk geval zal de Dienstverlener, in samenspraak met de Klant, een nieuwe termijn overeenkomen.

3.4. Behoudens in gevallen van grove fout of fraude, zal de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor het verstrijken van de opgegeven termijn.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 

4.1. De Dienstverlener vermeldt de (indicatieve) prijzen op het Aanbod, aan de hand van de geschatte te presteren uren voor de voltooiing van de Diensten (per fase), waarbij een vast uurtarief wordt gehanteerd. De totale prijs voor de Diensten wordt berekend op basis van de respectievelijke tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden fasen van de Diensten wordt gewerkt door de Dienstverlener.

4.2. De prijzen worden steeds uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en enige andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten wordt o.a. verstaan (doch niet limitatief); (i) bijkomende automatisaties of systeem implementaties/optimalisaties die niet in het Aanbod vermeld stonden, (ii) eventuele licentiekosten voor applicaties/tools en/of (iii) alle bijkomende (administratieve) diensten die verband houden met het Aanbod.

4.3. In ieder geval, zal het Aanbod een zo nauwgezet mogelijk beeld geven van de te verstrekken Diensten en de hierbij horende prijzen. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om elk noodzakelijk bijkomend uur te factureren aan de in het Aanbod vermelde uurtarief, behoudens de gevallen waarin de Dienstverlener aanvullende Diensten presteert die geen verband houden met het Aanbod.

4.4. De Klant ontvangt (per fase) een eerste voorschotfactuur van maximaal 50% van het totale aanvaardde Aanbod, vooraleer de Diensten uitgevoerd worden. Bij de voltooiing van de Diensten zal de Klant een factuur ontvangen met het resterende te betalen bedrag. De factuur dient volledig te worden betaald binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, vanaf de factuurdatum.

4.5. Onverminderd de uitoefening van enige andere rechten met betrekking tot integrale schadevergoeding waarover de Dienstverlener beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanbetaling van rechtswege en zonder aanmaning onderhevig aan de interestregeling zoals geregeld in de Wet Betalingsachterstand. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 150 EURO per factuur.

4.6. Onverminderd het voorgaande behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de verdere uitvoering van de Diensten te schorsen, voorzover het openstaande bedrag en de bijkomende verschuldigde interesten en schadeloosstelling niet werden betaald.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant

 

5.1. De Dienstverlener voert de Diensten voortvloeiende uit het Aanbod naar diens beste inzicht en vermogen uit. Alle Diensten geleverd door de Dienstverlener zijn louter en alleen inspanningsverbintenissen. De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het niet-bereiken van het specifieke resultaat dat de Klant beoogde.

5.2. De Dienstverlener dient voor de correcte prestatie van zijn Diensten, input en informatie te verkrijgen van de Klant. In het geval dat de Klant nalaat de gevraagde informatie voor de uitvoering van de Diensten tijdig ter beschikking te stellen, zal de Dienstverlener genoodzaakt zijn de Diensten te schorsen, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant. Enige kosten die voortvloeien uit het laattijdige ter beschikking stellen van noodzakelijke gegevens door de Klant, zijn voor diens rekening.

5.3. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. De Dienstverlener is geenszins aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die te wijten is of voortvloeit uit de verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

 

Artikel 6 – Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst 

 

Bij de aanvaarding van het Aanbod gaat de Klant akkoord met de uitvoering van de vermelde Diensten en gaat bijgevolg een betalingsverbintenis aan.

Het is slechts mogelijk om de nog niet geleverde Diensten te annuleren, in overleg en overeenstemming met de Dienstverlener. In dergelijk geval is de Dienstverlener gerechtigd om een annuleringskost aan te rekenen ter waarde van 10% van de geannuleerde Diensten (zoals werd beschreven in het Aanbod). Onverminderd het voorgaande, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om naast deze annuleringskost een eventuele bijkomende schadevergoeding te vorderen (bv. winstderving door verschuiven plannen van andere klanten).

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 

7.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en conform de normen van goed vakmanschap uit te voeren.

7.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

7.3. De Dienstverlener is alleen aansprakelijk voor of gehouden tot schadevergoeding voor grove tekortkomingen aan zijn verplichtingen, dan wel voor zijn opzet of bedrog. De Dienstverlener is niet gehouden tot enige aansprakelijkheid met betrekking tot de beoogde resultaten die de Klant voor ogen had in het kader van de gepresteerde Diensten.

7.4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot: gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.5. De totale aansprakelijkheid van de Dienstverlener voortvloeiende uit de Overeenkomst zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat voor de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot de directe schade, gefactureerd werd.

7.6. De Klant is volledig aansprakelijk voor enige schade die de Dienstverlener lijdt omwille van of voortvloeiende uit enige inbreuk van de Klant op haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

 

Artikel 8 – Beëindiging

 

De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder hiertoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd, mits kennisgeving via aangetekende brief, eenzijdig te ontbinden indien de Klant:

  • zich schuldig maakt aan fraude;
  • ophoudt, of dreigt op te houden, met haar activiteiten;
  • haar betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt of een aanvang neemt met een vereffenings- of gelijkaardige procedure;
  • na een een respijttermijn van veertien (14) dagen vanaf de wanbetaling, nog steeds haar betalingsverplichtingen niet nakomt;
  • diens verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt, waardoor de verdere samenwerking onmogelijk wordt.

 

 Artikel 9 – Varia

 

9.1.  Een overmachtssituatie wordt aanzien als elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van de Dienstverlener, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: technische problemen met de website, hacking, oorlog, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, bedrijfsstoringen en machinebreuk, beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, onwerkbaar weer, aardbevingen, brand, pandemie (waaronder gezondsheidsepidemiën), overstromingen of andere natuurrampen.

In geval de Dienstverlener ingevolge een overmachtssituatie en omstandigheden buiten haar wil verhinderd wordt om de Overeenkomst, geheel of ten dele, uit te voeren, zal de uitvoering van onderhavige Overeenkomst worden opgeschort totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant.  De Dienstverlener zal de Klant zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

Indien de opschorting meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, kan de Diestverlener de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder daarbij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.


9.2.  Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


9.3.  Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, behelst de volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met haar voorwerp en vervangt alle voordien tussen en/of namens hen gemaakte afspraken en/of uitgewisselde documenten.

Geen amendement dat de Overeenkomst wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, of ze beëindigt, zal aan een partij kunnen worden tegengeworpen, tenzij het schriftelijk is opgemaakt en ondertekend door alle partijen.

 

9.4. Indien enige verbintenis in deze Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in de Overeenkomst niet beïnvloeden, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht of de openbare orde.

In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk benadert met voor de partijen gelijkaardige economische gevolgen.

 

9.5. De Dienstverlener kan niet worden geacht afstand te hebben gedaan van een recht, aanspraak of vordering uit de Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de Klant, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld aan de Klant.

 

9.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.